Termeni și condiții

Articolul 1 – Scopul

Termenii și condițiile generale de vînzare (în cele ce urmează TCGV) se vor aplica tuturor vînzărilor de bunuri și servicii de către S.C. Record Termo S.R.L., prin intermediul magazinului virtual www.roboromania.ro către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parți.

Astfel, următorii termeni vor însemna:
Cumpărător – persoana, firma, companie sau alta entitate juridica ce emite o Comanda.
Vînzător – societatea comerciala S.C. Record Termo S.R.L., avînd sediul social în București, Str. Intrarea Canarului nr. 6, sector 3, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/4520/2000, CIF 13004764.
Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vînzător, Cumpărătorului.
Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare intre Vînzător și Cumpărător prin care Vînzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord sa primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.
Contract – o Comanda confirmată de către Vînzător.
Drepturi de proprietate Intelectuală (în cele ce urmează DPI) – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Comandă.

Articolul 2 – Documente Contractuale

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-urile anterior menționate, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vînzătorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importantei:

1) Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice
2) Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
3) TCGV

Dacă Vînzătorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de către Vînzător se consideră finalizata atunci cînd exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vînzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vînzătorul nu consideră în nici un moment o comanda neconfirmata ca avînd valoarea unui Contract.

Prezentul Contract intra în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vînzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vînzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către un furnizor al Vînzătorului.

Articolul 3 – Extinderea obligațiilor vînzătorului

a. Vînzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comanda și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;

b. Informațiile prezentate pe site-urile vînzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vînzător, fără o anunțare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vînzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

c. Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea „Contact”. Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vînzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.

Articolul 4 – Cesionarea și subcontractarea

Vînzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii , cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vînzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

Articolul 5 – Dreptul de proprietate intelectuala

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuala și nu va dezvălui unei terțe parți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vînzător.

De asemenea, numele site-urilor precum și însemnele grafice, sunt mărci înregistrate în proprietatea S.C. Record Termo S.R.L. și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Articolul 6 – Confidențialitate și publicitate

Toate planurile, documentele și informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vînzătorului, incluzînd fără a limita comanda, vor rămîne în proprietatea Vînzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțămîntul scris la Vînzătorului și după obținerea unui angajament de confidențialitate din partea celui care le primește.

Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe parți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comanda fără consimțămîntul prealabil scris al Vînzătorului.

Articolul 7 – Confidențialitate și publicitate

în cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vînzătorul este obligat sa anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la Vînzător, cînd este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea vînzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite.

În cazul în care Cumpărătorul întîrzie din vina sa plata mărfurilor în termenul prevazut în factura emisa de Vînzător, este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorata.

În cazul în care Vînzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrîndu-se în termen de 30 zile lucrătoare.

Termenul de finalizare, dacă nu este modificat de Vînzător prin anunțarea Cumpărătorului, este de 30 de zile de la plasarea comenzii.

Articolul 8 – Facturare și plați

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vînzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Articolul 9 – Riscuri și responsabilități

a. Livrare
Vînzătorul se obligă sa expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.

b. Transport – Ambalare
În afara de cazul în care este agreat de Vînzător și Cumpărător diferit, Vînzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vînzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.
Vînzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Articolul 10 – Acceptare

Acceptarea va fi făcută atunci cînd Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vînzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile în termen maxim egal cu termenul de execuție al Comenzii, fără a imputa Cumpărătorului eventuale costuri legate de aceste operațiuni. De asemenea, Vînzătorul va respecta prevederile Legii 51/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distantă, ceea ce conferă Cumpărătorului (numai în condițiile actului normativ menționat) dreptul ca în termen de 10 zile sa denunțe unilateral Contractul, urmînd sa primească în termen de 30 de zile de la denunțarea unilaterala în scris (document semnat de Cumpărător și transmis electronic sau prin posta cu confirmare de primire) prețul Contractului, condiționat de returnarea Bunurilor și Serviciilor. Vînzătorul are dreptul ca atunci cînd considera ca acțiunile Cumpărătorului au fost cu rea intenție sa solicite daune interese către Cumpărător, în condițiile legislației.

Articolul 11 – Transferul proprietății

Toate produsele comercializate de către site-ul www.roboromania.ro beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.
În cazul produselor vîndute și livrate de S.C. Record Termo S.R.L., certificatele de garanție fie sunt emise direct de producător, în cazul în care acesta are o rețea de service națională, fie sunt emise de către S.C. Record Termo S.R.L.

Articolul 12 – Riscuri și responsabilități

Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferate la momentul efectuării plații din partea Cumpărătorului în locația indicata în comanda (înțelegînd prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vînzătorului). În cazul livrării prin curier, aceste nu este autorizat de către Vînzător sa permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora. Vînzătorul nu poate fi făcut responsabil de conținutul coletelor expediate decît dacă exista în document încheiat de către Cumpărător și reprezentantul curierului care a efectuat livrarea.

Articolul 13 – Răspundere

Vînzătorul va respecta toate legile, reglementările și ordonanțele aplicabile la realizările sale contractuale, inclusiv fără limitare la fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Bunurilor și Serviciilor și aplicabile la sănătate, securitate, mediu.

Vînzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vînzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.

Promoțiile sunt valabile în limita stocului disponibil.

Vînzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii sai de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

Articolul 14 – Terminare – Încălcare

Dacă vînzătorul nu executa obligațiile sale, inclusiv în perioada de garanție, Cumpărătorul va notifica Vînzătorul asupra acestei neîndepliniri. Un plan de acțiune va fi validat intre Părți în termen de 3 zile de la notificare.

Cumpărătorul poate sa anuleze o Comanda prin e-mail, înainte ca aceasta sa fi fost livrata. În caz contrar, comanda va face obiectul returnării bunurilor, menționat pe site-urile Vînzătorului.

Articolul 15 – Forță majora

Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forță majora. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților și care nu poate fi evitat.

Articolul 16 – Legea aplicabilă, jurisdicția

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute intre organizator și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instantele judecătorești române competente.

Articolul 17 – Prevederi diverse

Dacă una sau mai multe prevederi ale prezentelor TCGV sunt în conflict cu oricare cerință legal aplicabilă, numite prevederi nu vor fi aplicate și Parțile de vor strădui împreună sa convină asupra unor noi prevederi care sa respecte spiritul prevederilor inițiale.

Parțile în contract vor fi considerate contractanți independenți și nici uneia din parți nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Parțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decît prin înțelegere scrisa semnata de ambele parți.

Articolul 18 – Plasare comandă

Comandă site :

Pentru a lansa o comanda prin intermediul magazinului online puteți sa va înregistrați cu o adresa de email validă sau puteți sa ne furnizați doar informațiile strict necesare finalizării comenzii.

Alegeți produsul dorit și apoi faceți click pe simbolul „Adaugă în coș”. Produsul va ajunge în coșul de cumpărături.
Pentru vizualizarea produselor alese faceți click pe „coșul de cumpărături”.
Pentru a trimite comanda faceți click pe butonul ” plasare comanda „.
Dacă v-ați înregistrat aveți posibilitatea sa vizualizați istoricul comenzilor efectuate în secțiunea istoric comenzi, alte informații detaliate pot fi găsite accesînd „contul meu”

Comanda fără operator :

Dacă toate produsele din coșul de cumpărături sunt în stocul magazinului (Stoc suficient sau Stoc limitat) se poate lansa Comanda fără operator. La trimiterea comenzii, toate produsele vor fi automat rezervate din stoc, iar comanda va fi pregătita pentru livrare.

Livrarea de la sediu :

Dacă a fost aleasă ca metoda de livrare, după confirmare, comanda poate fi ridicata oricînd.

Dacă doriți achitarea prin ordin de plata va fi necesar sa solicitați emiterea unei facturi proforme.

Livrarea prin curier :

În acest caz va fi necesara intervenția unui operator pentru a face programările pentru livrare.

În cazul în care comanda nu se achită ramburs, va fi necesară achitarea contravalorii comenzii înainte de livrare.

Prețurile sunt actualizate zilnic.

Prețurile din comenzi sunt valabile 1 zi din momentul confirmării acestora.

Pentru produsele cu disponibilitatea „Stoc epuizat”, S.C. Record Termo S.R.L. nu poate garanta prețul.
Disponibilitatea este afișată în timp real.
Disponibilitatea se poate modifica oricînd pe parcursul procesării comenzii.
Discont-urile, reducerile și promoțiile sunt valabile în limita stocului disponibil.
Discont-urile, reducerile și promoțiile nu sunt cumulative.
se păstrează întotdeauna reducerea cu valoarea cea mai mare.

S.C. Record Termo S.R.L. negociază cu furnizorii cele mai bune preturi și le oferă clienților și partenerilor.

Exceptînd programele speciale de marketing care oferă clienților și partenerilor loiali accesul la discont-uri competitive, nu se pot oferi alte reduceri de preț.

Pentru achiziționarea unor produse sau servicii se poate solicita achitarea unui avans de cel puțin 30% din valoarea totala a comenzii.

Asamblarea sistemelor presupune achitarea unui avans de minim 30% din valoarea acestuia.

Avansul se achita exclusiv după confirmarea primita de la consultantul S.C. Record Termo S.R.L. privind compatibilitatea și disponibilitatea componentelor.

Avansul se poate achita prin transfer bancar / depunere în cont.

Produsele comercializate prin intermediul www.roboromania.ro sunt noi, în ambalajul original al producătorului și în momentul livrării sunt însoțite de factura fiscala.

Conform O.G. Nr.25/2008 va aducem la cunoștință faptul ca ecotaxa stabilită pentru pungile de tip sacoșă – banana, cu mîner aplicat sau maieu din materiale care nu sunt biodegradabile este de 0.2 RON / bucata și va fi suportata de consumatorul final.

S.C. Record Termo S.R.L. își rezervă dreptul de a refuza colaborarea cu clienții ce manifestă comportament și limbaj neadecvat ( agresiv, licențios etc.) sau au în istoricul comenzilor livrări refuzate.

Vă rugăm solicitați consultantului de vînzări verificarea compatibilității produselor comandate.

Consultanții de vînzări S.C. Record Termo S.R.L. pot face verificări asupra compatibilității componentelor comandate numai în măsura în care acestea le sunt cunoscute.

Compatibilitatea poate fi verificată consultînd specificațiile producătorului.

Orice reclamații ulterioare achiziționării produselor de la sediul S.C. Record Termo S.R.L. și desigilării acestora nu vor fi luate în considerare.

Articolul 19 – Livrare comenzi

Curier rapid :

Produsele comandate se livrează în toată tara, utilizînd modalitatea și termenul de livrare alese de dvs. la efectuarea comenzii.
Produsele se afla în ambalajul original, al producătorului și sunt asigurate pe tot parcursul transportului, pană la livrare.
Comenzile cu valoarea totală mai mare de 300.00 RON ( tva inclus ) beneficiază de livrare gratuita în rețeaua companiei de curierat rapid.

Serviciul de livrare este disponibil în toată aria de acoperire a companiei de curierat rapid.

Ridicarea produselor de la sediu:

Puteți ridica personal comenzile / produsele comandate de la adresa: Intrarea Canarului , nr 6, București, România, 014463
pentru aceasta modalitate va rugam sa așteptați confirmarea telefonica sau e-mail a existenței produselor în stoc.

Articolul 20 – Modalități plata

ramburs ( numerar la curier ) :

Această modalitate de plata permite achitarea comenzii în momentul livrării.
Achitarea numerar la primirea produselor implică un serviciu suplimentar efectuat de firma de curierat.
Rambursul este taxa financiară percepută de curier pentru efectuarea acestui serviciu.
Eliberarea chitanței se face de către firma de curierat.

Transfer bancar :

La înregistrarea comenzii aveți posibilitatea sa alegeți plata prin banca.

Plata se face în baza facturii proforma emise de către S.C. Record Termo S.R.L. , după confirmarea disponibilității produselor.
în cazul în care nu aveți cont bancar, puteți efectua depunere în contul S.C. Record Termo S.R.L.

Pe lângă conturile disponibile în băncile comerciale, S.C. Record Termo S.R.L. vă pune la dispoziție și un cont DGFP Bucuresti ( Trezorerie ).
plata în acest cont este rezervata exclusiv entităților juridice cu capital de stat.

Factura proformă este valabilă 2 zile de la emitere, iar livrarea produselor se efectuează după intrarea în contul S.C. Record Termo S.R.L. a sumei aferente.

Pentru ca plata sa poată fi asociata comenzii dumneavoastră, trebuie ca pe ordinul de plata sa fie menționat numărul facturii proforma.

Plata prin transfer bancar efectuata în numele persoanei juridice pentru care se emite factura fiscala trebuie făcută doar din contul respectivei persoane juridice.

Depunere în cont :

Plata se face în baza facturii proforma emise de către S.C. Record Termo S.R.L., după confirmarea disponibilității produselor.

Plata se face prin depunere în unul din conturile S.C. Record Termo S.R.L. prezente pe factura proforma direct la sediul unei bănci comerciale.

Factura proforma este valabila 2 zile de la emitere, iar livrarea produselor se efectuează după intrarea în contul S.C. Record Termo S.R.L. a sumei aferente.

Pentru ca plata sa poată fi asociata comenzii dumneavoastră, trebuie ca pe dispoziția de plata sa fie menționat numărul facturii proforma.

Plata prin depunere în cont efectuata în numele persoanei juridice pentru care se emite factura fiscala trebuie făcută sub condiția menționării pe ordinul de plata a entității juridice plătitoare, nu a persoanei fizice care efectuează depunerea.